مرور برچسب ها

طحال کجاست

طحال چیست؟

شاید باور نکنید اگر بگوییم، اندامی که کمترین اطلاع را درباره اش داریم همین طحال است. آری این سخن راست است که هنوز ما بطور کامل درنیافته ایم که «طحال» چه کاری انجام می دهد. معروف است که می گویند، روزی استادی مشغول امتحان کردن دانشجویان خود…