مرور برچسب ها

طوطی وار صحبت کردن

حرف زدن طوطی چگونه است؟

همانطوری که گفته شد، طوطی پرنده ای است که براحتی سخن گفتن را می آموزد. بدون آنکه معنی آن را بداند. برای اینکه طوطی را به سخن گفتن وا دارید باید در درجه اول به او اظهار محبت کنید، زیرا این پرنده زود رنج و تشنه محبت است و از بی اعتنایی و…