مرور برچسب ها

طوفان خورشیدی کانادا

آیا خبر نابودی زمین توسط طوفان خورشیدی واقعی است؟

قبلا چندبار طوفان خورشیدی موجب خسارات به قسمتی از زمین شده است، دانشمندان میگویند فعالیت های خورشیدی رو به افزایش و سپر مغناطیسی زمین در حال ضعیف شدن است. آیا امکان دارد طوفان خورشیدی زمین و همه ما را نابود کند؟ این چیزی است که اخیرا در…