مرور برچسب ها

طوفان خورشیدی

اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین به کمک ماهواره ها

زندگی بر روی کره زمین بدون میدان مغناطیسی که زمین را محافظت میکند ممکن نیست. سپر مغناطیسی زمین در حال ضعیف شدن است و در قرن های آینده ممکن است همه چیز دگرگون شود. این موضوع جدیدا به یک نگرانی برای دانشمندان تبدیل شده است. میدان مغناطیسی…