مرور برچسب ها

عامل اِر هاش

ارهاش RH چیست؟

هنگامی که از بدن کسی مقدار زیادی خون می رود، زندگیش را فقط از راه انتقال خون می توان نجات بخشید؛ یعنی خون کسی دیگر را به دستگاه گردش خون، وی متصل کرد تا جای خون های رفته دوباره پر شود. نخستین یادداشتی که از وقوع «انتقال خون» در تاریخ ثبت…