مرور برچسب ها

عجایب جهان ارواح

قدرت ضمیر ناخودآگاه یا ارواح آشوبگر ؟

از قرن نوزدهم، اعتقاد بر این بود که فعالیت ارواح آشوبگر در واقع نوعی غیر داوطلبانه از پدیده سایکوکینز است که فردی زنده عامل آن می باشد. به عبارت دیگر افکار ناخودآگاه را علت این آشفتگی ها می دانستند. بعدها بروز فعالیت های مربوط به ارواح…