مرور برچسب ها

عدد تکرارشونده

عدد 27 در فرهنگ ها و منابع مختلف به چه معناست؟

عدد ۲۷ در فرهنگ‌ها و منابع مختلف نیز معانی و اهمیت‌های مختلفی دارد: علم اعداد: در ریاضیات، عدد ۲۷ یک عدد صحیح است که بین عددهای ۲۶ و ۲۸ قرار دارد. در جبر، عدد ۲۷ نمایانگر یک عدد کامل مثلثی است که برابر با ۳ × ۳ × ۳ است. در…