مرور برچسب ها

عدد تکرار شونده 23

عدد 23 در فرهنگ ها و منابع مختلف به چه معناست؟

عدد 23 در فرهنگ ها و منابع مختلف معناهای مختلفی دارد. در اینجا برخی از این معانی آورده شده است: در فرهنگ غربی، عدد 23 اغلب با خوش شانسی همراه است. این عدد به طور مکرر در داستان ها و فیلم ها به عنوان نمادی از شانس و موفقیت ظاهر می…