مرور برچسب ها

عدد تکرار شونده 25

عدد 25 در فرهنگ ها و منابع مختلف به چه معناست؟

علم اعداد: در ریاضیات، عدد ۲۵ یک عدد صحیح است که بین عددهای ۲۴ و ۲۶ قرار دارد. در جبر، عدد ۲۵ نمایانگر یک مربع کامل است، چون معادل با ۵ × ۵ است. در هندسه، عدد ۲۵ نمایانگر تعداد کل مثلث‌های موجود در یک پنج‌ضلعی منظم است.…