مرور برچسب ها

عدد تکرار شونده 26

عدد 26 در فرهنگ ها و منابع مختلف به چه معناست؟

علم اعداد: در ریاضیات، عدد ۲۶ یک عدد صحیح است که بین عددهای ۲۵ و ۲۷ قرار دارد. در جبر، عدد ۲۶ نمایانگر یک عدد پاره‌ای است که برابر با ۲ × ۱۳ است. در هندسه، عدد ۲۶ نمایانگر تعداد کل مثلث‌های موجود در یک شش‌ضلعی منظم است.…