مرور برچسب ها

عدد شانس

عدد شخصی خودمان را چگونه بدست بیاوریم؟

آیا می دانید عدد شخصی یا شماره فرشته شخصی شما چیست؟ همه ما بر اساس روز تولدمان یک شماره شخصی داریم. در طول زندگی با ما است و شخصیت و باورهای اصلی ما را منعکس می کند. برای تعیین شماره فرشته شخصی خود، باید تاریخ تولد خود را جمع کرده تا به یک…