مرور برچسب ها

عدد شناسی

عدد 24 در فرهنگ ها و منابع مختلف به چه معناست؟

عدد 24 در فرهنگ ها و منابع مختلف معناهای مختلفی دارد. در اینجا برخی از این معانی آورده شده است: در فرهنگ غربی، عدد 24 اغلب با ساعت و زمان همراه است. این عدد نشان دهنده 24 ساعت در روز است. در فرهنگ چینی، عدد 24 نمادی از تعادل و…