مرور برچسب ها

عدد فرشته 14

معنی عدد 14 چیست؟

عدد 14 و تکرار آن نماد تعادل، هماهنگی و گاهی تغییر است. در کتاب مقدس این عدد مهم است. تمام نسل‌ها از ابراهیم تا داوود چهارده نسل است، از داوود تا اسارت در بابل، چهارده نسل، و از اسارت در بابل تا مسیح، چهارده نسل است. عدد 14 نشان دهنده…