مرور برچسب ها

عدد فرشته 808

معنی تکرار عدد 808 چیست؟

معنی تکرار عدد 808 می‌تواند بسته به زمینه‌ای که در آن ظاهر می‌شود، متفاوت باشد. این عدد نشانه تعادل و بی نهایت است. اگر این عدد را دیدید یعنی با کسی در ارتباط هستید که نزدیکی زیادی به شما دارد خصوصا از نظر فکری. عدد 8 همچنین نماد فراوانی…