مرور برچسب ها

عدد 808 در خیابان

معنی تکرار عدد 808 چیست؟

معنی تکرار عدد 808 می‌تواند بسته به زمینه‌ای که در آن ظاهر می‌شود، متفاوت باشد. این عدد نشانه تعادل و بی نهایت است. اگر این عدد را دیدید یعنی با کسی در ارتباط هستید که نزدیکی زیادی به شما دارد خصوصا از نظر فکری. عدد 8 همچنین نماد فراوانی…