مرور برچسب ها

عرفان

عرفان چیه؟

عرفان در لغت به معنای شناختن است و در اصطلاح به ادراک خاصی گفته می‌شود که از راه تمرکز بر باطن نفس (نه از راه تجربهٔ حسی و نه از راه تحلیل عقلی) به دست می‌آید. عرفان، نوعی روش برای حصول و رسیدن به حقیقت است؛ و بر این فرض بنا شده‌است که…