مرور برچسب ها

عسل از کجای زنبوره

چگونه زنبور، عسل را می سازد؟

دلیل آنکه چرا زنبور به تهیه ی عسل می پردازد این است که او می خواهد برای خود و هم نوعانش غذا فراهم کند. پس عسل اندوخته ی غذایی این حشره به شمار می رود و زنبورها بتدریج آن را به مصرف شکم خود می رسانند. نخستین کار زنبور کارگر سرکشی به گلها…