مرور برچسب ها

عصر حجر چه زمانی بوده است

عصر حجر چه بود؟

در زمانهای پیش از تاریخ قبل از اینکه انسان بتواند بنویسد، دورانی بوده است که به «عصر حجر» معروف است. انسان حداقل مدت 500000 سال است که در روی زمین زندگی می کند، ولی تقریبا" تا 5000 سال پیش نوشتن را شروع نکرد بنابراین دوران ماقبل تاریخ بسیار…