مرور برچسب ها

عقاید مردم در قرون وسطی

قرون وسطی چیست؟

تاریخ بشریت را مورخین به سه قسمت بزرگ تقسیم کرده اند: زمانهای قدیم، قرون وسطی و عصر جدید. قرون وسطی از زمان سقوط روم تا آغاز عصر جدید در قرن پانزدهم نامیده می شود. البته، وقتی چنین زمان زیادی را در نظر می گیرید، خیلی مشکل خواهد بود که بطور…