مرور برچسب ها

عقاید هندوها

جهنم هندوئیسم چگونه است؟

در هندوئیسم، جهنم یا ناراکا (Naraka) مکانی است که گناهکاران پس از مرگ به آن فرستاده می شوند تا عذاب ببینند. این مکان توسط یاما، خدای مرگ، اداره می شود. به گفته برخی از متون هندو، ناراکا دارای هفت طبقه است، هر کدام برای یک نوع گناه خاص…