مرور برچسب ها

علائم سکته قلبی خاموش

سکته ی قلبی چیست؟

چیزی که مردم سکته ی قلبی می نامند یکی از عوامل مهم مرگ انسان ها است. در کشورهای غربی از هر چهار تنی که بر اثر سکته ی قلبی درمی گذرند، سه تن مرداند؛ مردانی بین 50 تا 70 ساله. یکی از انواع معروف سکته های قلبی همان است که بر اثر بند آمدن…