مرور برچسب ها

علت باد و طوفان

طوفان پیچنده چیست؟

مردم برخی مناطق در جهان، مانند امریکای شمالی، با طوفان پیچنده که گردبادی بس ویرانگر و شدید است، آشنایی دارند و به آن خو گرفته اند. طوفان پیچنده نوعی طوفان است که گاه چندان شدید و سهمگین است که هزاران کیلومتر مربع را زیر پوشش می گیرد. یکی…