مرور برچسب ها

علت تشنگی زیاد و تکرر ادرار در شب

چگونه و چرا تشنه می شویم؟

اگر در حال تشنگی چیزی برای نوشیدن نداشته باشیم، تشنگی چنان بر ما فشار می آورد که جز آن به هیچ چیز دیگر نمی اندیشیم. همه ی ما روزی طعم تشنگی را چشیده ایم، ولی سرانجام خوشبختانه آبی پیدا کرده و خود را از چنگ آن رها ساخته ایم. هرگاه انسانی…