مرور برچسب ها

علت تشکیل رد سفید در امتداد هواپیما

رد هواپیماها در آسمان چیست؟

شاید شما هم مثل من نظرتان به رد هواپیماها در آسمان جلب شده باشد، البته تاجایی که من فهمیدم در ایران این اتفاق کمتر و در امریکا بسیار بیشتر است. اما این رد که به آن پس‌دمه میگویند، چیست و چه دلیلی دارد؟ گروهی از طرفداران یک تئوری توطئه…