مرور برچسب ها

علت خواب دیدن یک فرد

چرا خواب می بینیم؟

خوابها معمولا" بیانگر اضطراب ها، ترس ها، اشتیاق ها، آرزو ها و خاطرات ما هستند. همچنین ممکن است ما تحت تأثیر برخی از عوامل خارجی نیز قرار بگیریم و همان چیزها برای ما رؤیایی پدید آورند. مثلا" اگر شخصی گرسنه یا خسته یا سردش باشد، رؤیایش ممکن…