مرور برچسب ها

علت زمین لرزه چیست

چگونه زمین لرزه شروع می شود؟

شما می توانید با تفکر درباره اتفاقاتی که در اثنای یک زمین لرزه رخ می دهد، سر نخی در مورد چگونگی شروع زمین لرزه بدست آورید. در مدت زمین لرزه، لرزش زمین احساس می گردد و همین لرزش زمین است که سبب فرو ریختن بناها می شود. بنابراین زمین لرزه یا…