مرور برچسب ها

علم پزشکی

چگونه پزشکی شروع شد؟

پزشکی عبارت از معالجه امراض است. شما خود می دانید که راههای مختلفی برای معالجه امراض موجود است. اگر کسی در خانواده شما بیمار شود، شما می توانید پزشکی برای او بیاورید که دانش و مهارت خود را در معالجه بیمار بکار برد و به عبارت دیگر پزشک بیمار…

پیدایش علم پزشکی چگونه بود؟

پزشکی یعنی علم درمان بیماریها. مردم برای درمان بیماری از راههای گوناگونی استفاده می کنند. هرگاه کسی در خانواده شما بیمار شود به سراغ دکتر می روید. دکتر بربالین بیمار حاضر می شود و همه دانش و کاردانی خود را برای بهبودی او، به کار می…