مرور برچسب ها

عمر خورشید چقدر است و هنگامی که عمر خورشید به پایان برسد چه اتفاقی می افتد؟

تا چه مدتی خورشید دوام خواهد کرد؟

چگونه ما می توانیم چنین فکری را درباره خورشید داشته باشیم، آیا خورشید برای همیشه دوام نخواهد کرد؟ علت اینکه علم می تواند این پرسش را مورد توجه قرار دهد آن است که ما می دانیم خورشید هم فقط یک ستاره است. بدین معنی که می توانیم آن را با…