مرور برچسب ها

عمق دریای مرده

دریای مرده «بحرالمیت» چیست؟

شاید این نام کمی عجیب باشد، ولی هیچ دریای دیگری در جهان وجود ندارد که اینقدر نامهای گوناگون داشته است. برای اولین بار نویسندگان یونان قدیم این دریا را «دریای مرده» نامیدند. عبری ها آنرا «دریای نمک» خواندند و نویسندگان عرب این دریا را…