مرور برچسب ها

عمق فضا چقدر است

آیا فضا انتها دارد؟

هنگامیکه ستاره شناسان کلمه «فضای لایتناهی» را بکار می برند، منظور آنها فضا و کلیه اجرام سماوی می باشد که در آن وجود دارند، در حقیقت برای فکر و تصور بشر هنوز درک این دستگاه آفرینش غیرممکن است. برای اینکه بهتر بتوانید درباره این موضوع تصوری…