مرور برچسب ها

عمق هیپنوتیزم

معیارهای سنجش عمق هیپنوتیزم چیست؟

در سالهای اخیر تعدادی از معیارهای استاندارد اندازه گیری حساسیت به هیپنوتیزم طراحی و ارائه شده اند. شاید یکی از آنها که بیشترین میزان کاربرد را داشته و به عنوان ملاک و معیاری برای سایر موارد مشابه در آمده است، معیار حساسیت به هیپنوتیزم…