مرور برچسب ها

عمل وزن کردن

وزن کردن چه زمانی آغاز شد؟

عمل وزن کردن امروزه جزو کارهای جاری و اولیه زندگانی در آمده است و در هر شهر روزانه بقدری این کار انجام می شود که ممکن نیست فهرستی از همه تهیه کرد. اما در زندگی امروزی عمل وزن کردن فقط مربوط به داد و ستد نیست مثل عملی که در انبارها و کارخانه…