مرور برچسب ها

عنصر چیست علوم هشتم

عنصر چیست؟

کلیه اشیاء مادی که بر روی زمین قرار دارند، از یک عنصر یا عناصر زیادی ترکیب شده اند. عناصر عبارت از موادی می باشند که تنها دارای یک نوع اتم هستند. هر عنصر ممکن است دارای بعضی خواصی باشد که عناصر دیگر هم همان خواص را دارا هستند، ولی دو عنصری…