مرور برچسب ها

عکاسی ذهنی

عکاسی ذهنی چه بود؟ آیا واقعیت داشت؟

عکاسی ذهنی یکی از پدیده‌های فراهنجار در دهه‌های گذشته بود، زمانی که از فیلم‌های عکاسی استفاده میشد و هنوز دوربین هیا دیجیتال اختراع نشده بودند. در آن زمان برخی در گوشه و کنار جهان مدعی شدند که میتوانند با قدرت تجسم، یک تصویر را روی فیلم…