مرور برچسب ها

عینک چگونه ساخته شد

اولین بار عینک در کجا ساخته شد؟

نخستین عینک ساخت کیست؟ امروزه، اکثر زمامداران و اشخاص مشهور از عینک استفاده می کنند. این جالب است که ما بدانیم اگر سیاستمداران گذشته نیز در صورت احتیاج از عینک استفاده می کردند، شاید جریان تاریخ دگرگون می شد. اگر امپراتوران و پادشاهان…