مرور برچسب ها

غاز چگونه پرنده ای است

چرا غازها با نظم خاصی پرواز می کنند؟

گاهی آوای دسته ای از مرغان را می شنویم که در فراز آسمان پرواز می کنند. چون به آسمان می نگریم گروهی از غازها را می بینیم که دسته جمعی با نظم خاصی در حال پروازند. آنها از پی یکدیگر به گونه ای قرار گرفته اند که شکل v را در آسمان پدید می آورند.…