مرور برچسب ها

غده صنوبری

از غده صنوبری چه کاری برمی آید؟

دانستید که در بدن تعدادی اندام های تراوشی به نام غدد وجود دارند. واژه ی «غده» معمولا" به همان غده ی تراونده گفته می شود. بعلاوه گاهی آنها را «غدد تراوش درونی» یا «غدد بی مجرا» نیز می نامند؛ چون آنها تراوش های خود را هرگز از راه لوله یا…