مرور برچسب ها

فاصله نزدیکترین ستاره به زمین

نزدیکترین ستارگان کدامها هستند؟

بعضی اوقات ما می توانیم چیزی را اندازه بگیریم و هنوز درک واقعی از آنچه که معنی و مفهوم اندازه گیری است، نداریم. برای مثال، هنگامیکه در مورد فواصل در دستگاه عظیم آفرینش صحبت می کنیم، ما قادریم که این فواصل را اندازه بگیریم ولی در حقیقت افکار…