مرور برچسب ها

فتوسنتز چیست

نقش فعل و انفعالات شیمیایی در زندگی جانداران

هوا از چند گاز گوناگون درست شده است. یکی از این گازها اکسیژن است. این گاز برای زندگی تمام جانداران لازم است. هیچ گیاه و یا جانوری بدون اکسیژن و تنفس آن زنده نمی ماند. در کنار عمل تنفس از اکسیژن هوا، بدن جانداران برای تبدیل غذا به انرژی نیاز…