مرور برچسب ها

فرایند تثبیت نیتروژن

باکتری تثبیت کننده نیتروژن چیست؟

ماده ای را تصور کنید که برای زندگیتان بسیار ضروری است و با آنکه در همه جا به وفور دور و برتان را فرا گرفته و براحتی هم وارد بدنتان می شود، ولی باز باید به چنگ آید تا بدن بتواند آن را مصرف کند. تقریبا چهار پنجم هوایی که استنشاق می کنیم، از…