مرور برچسب ها

فرق بین وزغ و قورباغه

فرق میان وزغ و قورباغه چیست؟

بسیاری نمی دانند که آیا میان وزغ و قورباغه فرقی وجود دارد یا نه. البته وزغ و قورباغه در بسیاری از چیزها شبیه به یکدیگرند. گرچه هر دو از حیوانات سرد خون و در شمار دوزیستان می باشند، یعنی هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند، ولی باز فرق…