مرور برچسب ها

فرق روانشناسی و فراروانشناسی

فراروانشناسی چیست؟

فراروانشناسی علم استعدادهای فوق روانی است. فراروانشناسانی که این استعدادها را مورد بررسی قرار می دهند، واژه یونانی psi را بر لغت مشهور psychic (به معنای (دارنده قدرت روحی) ترجیح می دهند اما هر دو لغت دارای معنی مشابهی می باشند. مردم کشورهای…