مرور برچسب ها

فرمول شیمیایی گچ

گچ چیست؟

امروزه، هیچکس نیست که عملا" بدون اینکه در طول عمر خود با گچ تماس پیدا کند زندگی نماید. در میلیون ها کلاس درسی دنیا، کودکان به پای تخته سیاه می روند و با گچ بر روی آن چیز می نویسند و بدیهی است هیچ معلمی بدون استفاده از گچ نمی تواند به دانش…