مرور برچسب ها

فرمول نسبیت انیشتین

نسبیت اینشتین چیست؟

وقتی اولین دفعه این فرضیه منتشر گردید، درباره ی آن گفته شد که در دنیا ممکنست فقط ده، دوازده نفر از دانشمندان آن را درک نمایند. با این وصف مسلم است که ما حتی نمی توانیم هیچگونه توضیحات فنی در این خصوص بدهیم. ولی بی فایده نیست بدانیم که بطور…