مرور برچسب ها

فرهنگ آنگلوساکسون چیست

آنگلوساکسون ها چه کسانی بودند؟

منظور از کلمات «آنگلو _ ساکسون» عبارت از کسی است که انگلیسی بوده یا نژادش انگلیسی باشد، ولی خود آنگلوساکسون ها در حقیقت مردمی بوده اند که در زمانهای خیلی قدیم زندگی می کرده اند. وقتی رومی ها، انگلستان (بریتانیا) را شکست دادند، در حدود 400…