مرور برچسب ها

فرکانس صدا چیست

صدا چیست؟

صدا نتیجه ارتعاشات است، ارتعاش عبارت است از حرکت سریع و منظم اجسام به طرف جلو و عقب؛ مانند ارّه هنگام بریدن. اما برای اینکه صدای حرکت‌ها، شنیده شود باید واسطه‌ای وجود داشته باشد. یعنی چیزی وجود داشته باشد که صدا را از منبع اصلی به شنونده…