مرور برچسب ها

فسیل چیست علوم نهم

سنگواره یا فسیل چگونه تشکیل می شود؟

فسیل عبارت از بقایای نباتات و حیواناتی است که در سنگ محفوظ مانده باشند. گاهی فسیل ها به شکل صدف، استخوان، پوسته یا فلس یا سایر قسمت های سخت بدن حیوانات در می آیند. بعضی اوقات ممکن است که یک حیوان بطور کامل محفوظ گردیده یا اینکه فسیل می…