مرور برچسب ها

فسیل چیست

تحقیق در مورد سنگواره ها

سنگواره ها بقایای موجودات زنده ای هستند که پس از مرگشان در محیط زیست به دام افتاده و به تدریج تبدیل به سنگ شده اند. سنگواره ها می توانند شامل بقایای کامل یا ناقص موجودات زنده مانند استخوان ها، دندان ها، پوست، خز، بال، پر، برگ ها، میوه ها، و…