مرور برچسب ها

فلسفه تائو چیست

اندر کرانه ی اسرارآمیز – فلسفه تائو

آن چه که «بی کرانگی عظیم» است، تائو نام دارد. آن چه که «غایی عظیم» است، بدن نام دارد. در درون بدن، بدن دیگری است؛ این بدن، «ذهن آسمانی» است. وقتی «ذهن آسمانی» بی حرکت است و آرام، کارهای روح را متعادل نگاه می دارد. بنابراین آن چه که همه ی…

طبیعت تائو

تائو سر منشأ بیکران همه ی چیزها است. تائو چه در طبیعت و چه در بشریت تجلی می کند، آن گونه که در عالم صغیر و عالم کبیر به موازات هم حاضر است. چرا که تمامی چیزها از یک سرچشمه (تائو) آغاز می شوند و از قوانین و اصول یکسان پیروی می کنند. بخار…