مرور برچسب ها

فواید ماساژ صورت

تأثیر ماساژ بر بیماران

گرچه بررسی های کنترل شده زیادی در مورد ماساژ درمانی لازم است، اما یافته ها شامل موارد زیر می باشد: بیماران بستری در بیمارستان که ماساژ دریافت کردند، افزایش در تحرک، انرژی، تغییرات مثبت خلقی و سرعت بهبودی از خود نشان دادند. بیماران مبتلا…